Logotyp

Lagar, förordningar, föreskrifter

Avfallshantering regleras både av lagar och förordningar och av föreskrifter och allmänna råd från myndigheter som Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Boverket. Här ges en översikt över vilka lagar, förordningar och föreskrifter som finns.

Grundläggande lagar och förordningar
SFS 1998:808 Miljöbalken (speciellt 15 kap Avfall och producentansvar)
SFS 2011:927 Avfallsförordning
SFS 1999:673 Lag om skatt på avfall
SFS 1999:1218 Förordning om skatt på avfall
SFS 2010:900 Plan- och bygglag
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen
 
Regler om arbetsmiljö
AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan och överkänslighet
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Regler om miljö
NFS 2006:6 Allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning
NFS 2004:4 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall
SFS 2013:253 Förordning om om förbränning av avfall
NFS 2004:14 Allmänna råd till avfallsförordningen avseende farligt avfall

Regler om transport av avfall
NFS 2005:3 Föreskrifter om transport av avfall
SFS 2006:263 Lag om transport av farligt gods
SFS 2006:311 Förordning om transport av farligt gods

Förordningar om avfall med producentansvar 
SFS 2008:834 Förordningen om batterier
SFS 2014:1074 Förordningen om producentansvar för returpapper
SFS 2014:1073 Förordningen om producentansvar för förpackningar
SFS 1994:1236 Förordningen om producentansvar för däck
SFS 2007:185 Förordningen om producentansvar för bilar
SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning

Boverkets byggregler
Se Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2015-10-13
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.